Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Definitie

 

 1. BarakaShop.nl, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 71312714, BTW-nummer NL201438100B01, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en levering van diensten of goederen door of namens de verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 3: Betaling

 

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling. Bij Customise-producten wordt de vooruitbetaling niet terugbetaald, deze worden gezien als arbeidskosten verkoper.
 2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gemachtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor de rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit nadrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 

 1. De koper krijgt het recht om na betaling van bestelling binnen 30 dagen de overeenkomst met geldige reden te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) betaling is ontvangen door de verkoper.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt, slechts kort houdbaar zijn, niet voldoen aan consistentie van als gevolg van recycling, het verzorgingsproducten betreft of buiten de macht om van de verkoper niet zijn aangekomen.
 3. De koper dient contact op te nemen met de verkoper betreft retourzendingen.
 4. De koper is aansprakelijk voor de retourskosten en dient in het bezit te zijn van een verzendbewijs. De koper is gehouden dit bewijs na de vraag van de verkoper ter beschikking te stellen.
 5. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Gebruikte producten worden niet teruggenomen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte en redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft de verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan de verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 

 1. Zodra het gekochte door de verkoper is afgegeven, ofwel rechtstreeks aan de koper of via de maatschappij die het gekochte verzend en/of bezorgd, gaat het risico van verkoper naar koper.

 

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te doen onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies - indien deze niet zijn veroorzaakt tijdens het verzendingsproces of door de koper - van geleverde goederen, moeten binnen 10 werkdagen, na de aflevering van goederen, door de koper, schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft de verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van de levering af te zien en de koper een creditnota op te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan de verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij de koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 

 

Artikel 9: Monsters en modellen

 

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 10: Levering

 

 1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doe afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van termijn moet de koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 8. Producten die buiten de macht om van de verkoper niet zijn aangekomen hoeven door verkoper niet te worden vergoed. 

 

Artikel 11: Overmacht

 

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door onmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedensluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 4. Indien zich een situatie als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.
 6. Bij het overlijden van de verkoper zal eventuele opgelopen schade niet onder de verantwoording van familieleden verkoper vallen.

 

Artikel 12: Overdracht van rechten

 

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:38, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 

 1. De bij de verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht om de werkzaamheden op te schroten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van de verkoper die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 3. Niet aansprakelijk is de verkoper voor de schade die toegebracht wordt door nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van de koper, bijvoorbeeld het innemen van producten door de koper die niet bestemd zijn voor consumptie, onoplettendheid van ouders/verzorgers bij kinderen en schade van kapotte producten die zijn toegedaan door de gebruiker.

 

Artikel 15: Klantplicht

 

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
 3. Wanneer de klant producten doorverkoopt, is deze verplicht dat te doen onder vermelding van naam koper. Echter wanneer dit product niet meer in goede staat verkeerd, is doorverkoop niet toegestaan.
 4. Koper mag niet zonder toestemming persoonlijke informatie van verkoper of medewerkers verkoper op openbare plekken plaatsen. 

 

Artikel 16: Garanties

 

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van één kalenderjaar na betaling van het gekochte door koper. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op en garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

 

Artikel 17: Toepasslijk recht

 

 1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 18: Forumkeuze

 

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.